Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM ĐEN THÁI NGUYÊN
Đ/c: Chí son – Nam hòa – Đồng hỷ – Thái nguyên
ĐT: 0280.3.821.136 – Fax: 0280.3.821. 226

Website: www.luyenkimdenthainguyen.vn / Email: Lkd.thainguyen@hotmail.com